जिल्हा परिषद जालना

जिल्हा परिषद अधिनियम

महाराष्ट्र शासन

विधि व न्याय विभाग

(दिनांक १ नोव्हेंबर , २००६ पर्यंत फेरबदल केलेला. )