जिल्हा परिषद जालना

महत्वाची कागदपत्रे

अ.क्र. संदर्भ Download File
1 Ekatmic kukut vikash yojana prama
2 kamdhenu dattak gram yojna prama 2022-23
3 महितीअधिकार अधिनियम 2005 4(१) (ख) मधिल बाब १-१७ नुसार महिती
4 उमेदवारांसाठी सुचना दि. २३/०६/२०२२ रोजीच्या १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी एम पी ड्ब्ल्यु (पु) या जाहिरातींच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी.
5 उमेदवारांसाठी सुचना दि. २३/०६/२०२२ रोजीच्या १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स ( पुरुष) या जाहिरातींच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी.
6 उमेदवारांसाठी सुचना दि. २३/०६/२०२२ रोजीच्या १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी लॅब टेक्निशियन या जाहिरातींच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी.
7 उमेदवारांसाठी सुचना दि. २३/०६/२०२२ रोजीच्या १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स (महिला) या जाहिरातींच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी.
8 उमेदवारांसाठी सुचना दि. २३/०६/२०२२ रोजीच्या १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वै.अ.(एमबीबीएस) या जाहिरातींच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी.
9 उमेदवारांसाठी सुचना दि. २३/०६/२०२२ रोजीच्या १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वै.अ.(एमबीबीएस) स्टाफ नर्स (महिला व पुरुष) लॅब टेक्निशियन व एम पी ड्ब्ल्यु (पु) या जाहिरातींच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी.
10 पशुसंवर्धन विभाग महितीअधिकार अधिनियम 2005 4(१) (ख) मधिल बाब १-१७ नुसार महिती
11 Zp Cess Reccommodation Budjet 2013-14 to 2021-22
12 Finance विभाग महिती अधिकार अधिनियम 2005 4(१) (ख) मधिल बाब १-१७ नुसार महिती
13 FD Central Store Rate List