जिल्हा परिषद जालना

सेवाजेष्ठता सूची

जिल्हा परिषद, जालना अंतर्गत सेवाजेष्ठता सूची

सामान्य प्रशासन विभाग

वरिष्‍ठ सहायक जेष्‍ठता सुची -2022

View File

लघुलेखक उच्‍चश्रेणी -2022

View File

सहायक प्रशासन अधिकारी यांची सन-२०२२ अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची

View File

कनिष्_ठ प्रशासन अधिकारी अंतिम जेष्_ठता सुची

View File

कनिष्_ठ सहायक सेवा जेष्_ठता सुची

View File

वित्त विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

ग्रामपंचायत विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

समाज कल्याण विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

आरोग्य विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

कृषी विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

महिला व बालकल्याण विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

शिक्षण विभाग (माध्यमिक)

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

बांधकाम विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

छोटे पाटबंधारे विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

पशुसंवर्धन विभाग

ALDO, LSS , DRESSOR TRANSFER FINAL SENIORITY LIST 2022

View File